Kvalitets- & Miljöarbete hos Invacare

Kvalitets- & miljöarbetet genomsyrar allt

Produktutvecklingen drivs av duktiga ingenjörer och industridesigners i våra globala innovationscentrum.

Först identifierar vi behoven genom marknadsundersökningar i ett flertal länder. Därefter vaskas de bästa idéerna fram och blir till prototyper, som i sin tur utsätts för riskanalyser och produkttester, mer omfattande än vad regelverken kräver.

Större volymer gör att vi kan utveckla bättre produkter till en lägre kostnad med minsta möjliga miljöpåverkan. Strategin är att försöka hitta minsta gemensamma nämnare för att kunna bygga gemensamma plattformar. Sedan bygger vi vidare med korskompatibla moduler och anpassningar som passar varje lands nationella behov.

Kvalitets- och miljökraven är kompromisslösa och engagerar alla våra medarbetare. Det viktigaste för oss är att vi har säkra produkter som uppfyller, och helst överträffar, dina krav och förväntningar som kund. Det gäller förstås både funktionalitet och prestanda, hållbarhet och kvalitet.

Kvalitetspolicy

En pålitlig kvalitet på våra produkter lägger grunden för framgångsrik verksamhet. Vi eftersträvar ständigt att förbättra kvaliteten och säkerheten i våra produkter. 

Kvalitet innebär att på bästa möjliga sätt förstå de behov och krav som våra kunder har. Detta kräver att vi alltid uppfyller leveranslöften, kundernas orderspecifikationer och definierade kvalitetsstandarder.

Kvalitetsorientering innebär också att utnyttja resurser effektivt och ekonomiskt. Alla anställda har ansvar och rättighet att påpeka förhållanden som förhindrar oss att leverera rätt produkter och tjänster. Genom konsekvent tillämpning av ett kvalitetshanteringssystem uppnår vi felfria processer och en hög nivå på kundfördelarna med våra produkter. Löpande förbättring av processer och produkter är ett viktigt åtagande för att minska kostnader på stabil basis. Då kan vi identifiera och eliminera felorsaker, med förpliktelse och aktivt engagemang från alla anställda.

En stabil och fungerande organisation lägger den grund som behövs. Ledningen förbinder sig att införa de definierade kvalitetsåtgärderna, följa upp effektiviteten och agera vid förändrade förhållanden. Vårt kvalitetshanteringssystem följer alltid alla tillämpliga internationella standarder. Förståelse och kunskap om kvalitet står i fokus hos alla berörda parter och är en förutsättning för nöjda kunder och konkurrenskraft.

Kvalitetspolicy (engelska) 2022

 

ISO-certifikat

Miljöpolicy

Invacare AB är sedan 2006 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

"lnvacare AB skall verka för hållbar utveckling av samhället genom att erbjuda hjälpmedel för människor med funktionsvariationer med hänsyn till både människa och miljö. Detta gör vi genom att:

  • Miljöarbetet skall vara ett åtagande att skydda miljön, vara förebyggande mot föroreningar samt ge ständiga förbättringar i vår verksamhet.

  • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.

  • Sträva efter att finna miljöanpassade transportlösningar.

  • Hushålla med energi och naturresurser samt minimera användning av icke förnyelsebara material och bränslen.

  • Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.

  • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och övriga intressenter.

    Spånga den: 15 februari 2024
     

14001 Certifikat 2024

Ladda ner vår ISO-certifikat här

El-Kretsen

Invacare är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).
El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade batterier omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.

Ladda ner pdf-diplomet här

El-kretsen logo

Bly Batteri Retur

Invacare AB är anslutet till BlyBatteriRetur och uppfyller därmed sitt producentansvar för blybatterier enligt förordning (SFS 2008:834) om producentansvar för batterier. BlyBatteriRetur in tygar att BlyBatteriRetur endast anlitar miljöcertifierade insamlingsföretag, eller företag vars miljöarbete har godkänts av BlyBatteriRetur, för insamling, hantering och transport av förbrukade blybatterier, att blyåtervinning sker enligt metoder och i anläggningar som vid en internationell jämförelse motsvarar högt ställda miljökrav samt att arbetsmiljön i insamlingskedjan uppfyller svensk rätt.

Illustration Blybatteriretur

BlybatteriRetur2024

Näringslivets Producentansvar - en lagstadgad skyldighet

Vi måste alla bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle. Om ditt företag för den svenska marknaden tillverkar, för in, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara har du en skyldighet att samla in och återvinna förpackningen. Grundtanken är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter. När du ansluter ditt företag till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) så löser du ditt lagstadgade ansvar att samla in ditt förpackningsmaterial. Och säkerställer att materialet återvinns!

Näringslivets producentansvar

Ladda ner pdf-diplomet här 

 

Swedish Medtech

Swedish Medtech Invacare är aktiv medlem i Swedish Medtech Inom Swedish Medtechs sektorsgrupp hjälpmedel (HELP) är ledande leverantörer av produkter och lösningar för personer med funktionsnedsättning samlade. Gruppens huvudsakliga syfte är att öka medvetenheten över hur stor betydelse rätt hjälpmedel har för individens möjligheter att klara sig i samhället och få bästa möjliga livskvalitet. Det är varje individs rättighet att få den bästa möjliga hjälpen och det är viktigt att föra fram detta budskap så att inte fokus endast hamnar på pris utan på kvalitet och utbud.

Hjälpmedelsgruppen arbetar aktivt för att förklara de hälsoekonomiska aspekterna av hjälpmedel. Detta görs bland annat genom en rad konferenser och utställningar. Att få vården och omsorgen att öka investeringsviljan avseende produkter för funktionsnedsatta och rehabilitering är även det en stor målsättning. Med ett väl uppbyggt nätverk bland myndigheter, intresseorganisationer och andra viktiga aktörer inom hjälpmedelssektorn är möjligheterna stora att vara med och påverka utvecklingen.

Illustration SwedishMedTech

Ladda ner PDF-diplomet här