INVACARE PRIVACY POLICY / INVACARE COOKIES POLICY

Publiceringsdatum Tue 01, 2020 Senast uppdaterad Tue 12, 2023

Innehållsförteckning

I. Sekretesspolicy för Invacare, EU, Schweiz & UK
A. Ordlista
B. Den personuppgiftsansvarige
C. Syfte
D. Omfattning
E. Kategorier av uppgifter som behandlas, rättslig grund och syfte med databehandlingen
E.1 Information om databehandlingen
E.2 Rättslig grund för databehandlingen
F. Genomförande av berättigade intressen
G. Mottagare av uppgifterna och dataöverföring till tredjeland
G.1 Inom koncernen
G.2 Tredje part
H. Internationella dataöverföringar
H.1 Inom koncernen
H.2 Tredje part
I. Dina rättigheter
I.1 Tillgång
I.2 Rättelse
I.3 Radering
I.4 Invändning
I.5 Begränsning
I.6 Dataportabilitet
I.7 Vägran att ge och återkallande av medgivande
I.8 Separata personuppgiftsansvariga
J. Kontaktuppgifter till uppgiftsskyddsansvarig (DPL) och rätt att framföra klagomål

II. EU-cookiepolicy för Invacare
A. Vad är cookies?
B. Användning av cookies eller liknande tekniker på vår webbplats
B.1 Cookies
C. Så kontrollerar du cookies eller liknande tekniker
 

I.Sekretesspolicy för Invacare, EU, Schweiz & UK

Ikraftträdande: 25 maj 2018  Senast uppdaterad: 1 december 2023

A.Ordlista

Följande termer används i denna policy och definieras här för förtydligande:
Med ”personuppgiftsansvarig” avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvariga eller de särskilda kriterierna för hur denna ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.
Med ”personuppgiftsbiträde” avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
Med ”registrerad” avses en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för dennas fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
"FADP" betyder Swiss Federal Act on Data Protection
GDPR” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän dataskyddsförordning);
Med ”personuppgifter” avses all information som rör den registrerade. enligt definitionen av GDPR, UK GDPR eller FADP, beroende på vad som är tillämpligt;
"UK GDPR" avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, kompletterad och utökad av och den ändrade versionen av UK Data Protection Act 2018;
särskilda kategorier av personuppgifter” avser personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska data, biometriska uppgifter som kan användas för att identifiera en enskild fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. 

B.Den personuppgiftsansvarige

Denna webbplats (”webbplatsen”) drivs av Invacare International GmbH med säte Neuhofweg 51, 4147 Aesch, Schweiz, registrerat hos bolagsverket i Witterswil under organisationsnummer CHE-109.561.251; och av Invacare AB, med säte på Fagerstagatan 9, 163 53 Spånga, registrerat hos bolagsverket i Spånga under organisationsnummer 556050-1313, som båda agerar i egenskap av separata personuppgiftsansvariga enligt tillämpliga dataskyddslagar och bestämmelser (nedan kallad ”personuppgiftsansvarig”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”). Du kan kontakta Invacare International GmbH eller Invacare AB på: telefonnummer och kontaktformulär finns i sidfoten på webbplatsen.
 

C.Syfte

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. För detta ändamål har vi tagit fram denna EU-sekretesspolicy (denna ”Policy”) som förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför, lagrar och på annat sätt behandlar dina uppgifter.
Denna policy gäller behandling av personuppgifter tillhörande webbplatsbesökare från EU, Schweiz & UK, eller där tillämpliga dataskyddslagar i EU, EU:s medlemsstaters eller Schweiz så medger.

D.Omfattning

Denna policy beskriver hur vi behandlar personuppgifter via denna webbplats, som har utformats för användning i Europeiska unionen (”EU”). Om du väljer att besöka våra andra webbplatser, som är utformade för användning i andra regioner i världen (t.ex. vår nordamerikanska webbplats www.invacare.com), tillämpas sekretesspolicyn som finns på dessa webbplatser för din användning av dessa webbplatser. Vi uppmanar dig att besöka de webbplatser som är avsedda för användning i ditt land.
 

E.Kategorier av uppgifter som behandlas, rättslig grund och syfte med databehandlingen

 

E.1 Information om databehandlingen

Beroende på vilka tjänster som tillhandahålls på webbplatsen och som används av dig, dina val och konfigurationen (med avseende på cookies och annan spårningsteknik) på din dator eller annan enhet som du använder för åtkomst till denna webbplats, behandlar den personuppgiftsansvarige följande personuppgifter som rör dig (dina ”uppgifter”):

Syftet med behandlingen Kategorier av uppgifter Rättslig grund för behandling enligt art. 6 och 9 i GDPR, i förekommande fall Lagringstid för data
För att svara på de förfrågningar som du har skickat via formuläret ”Kontakta Invacare” eller via e-post, telefon eller brev. Kontaktuppgifter (förnam, efternamn, land, e-postadress), typ av förfrågan, korrespondens Berättigat intresse att svara på dina förfrågningar, begäran om dokumentation, för att kunna ge dig adekvat support eller för att tillhandahålla den begärda informationen om våra produkter Under den tid som behövs för att behandla din begäran, dock under alla omständigheter inte senare än en (1) månad efter att svaret har lämnats
För att registrera sig för en utbildning för produktspecialister skickad via e-formuläret ”Utbildning Kontaktuppgifter, datum och utbildningens innehåll
 
 
Hälsorelaterad information (t.ex. specialkost för cateringändamål)
Ditt medgivande, och vid behov, ditt uttryckliga medgivande Två (2) år räknat från det datum då uppgifterna samlades in eller din senaste kontakt med oss
 
Hälsorelaterade uppgifter kommer att raderas efter utbildning, senast en (1) månad efter att den har avslutats
 
För att prenumerera på Invacares marknadsföringsmeddelanden som skickas via formuläret ”Prenumeration” eller genom att rutan Ja tack markeras i alla webbaserade formulär Kontaktuppgifter, marknadsföringspreferenser och korrespondens Ditt medgivande Två (2) år räknat från det datum då de samlades in eller din senaste kontakt med oss
 

 

För att skapa ett konto för åtkomst till Customer Self Service Access (dvs Invacare Professional-sektionen) för att komma åt professionellt innehåll Autentiseringsuppgifter och kontaktuppgifter Efterlevnad av kontrakt Två (2) år räknat från det datum då uppgifterna samlades in eller din senaste kontakt med oss
För att säkra åtkomst till Customer Self Service Access-webbplatsen Autentiseringsuppgifter och stämplar Berättigade intressen Två (2) år räknat från det datum då uppgifterna samlades in eller din senaste kontakt med oss
Statistiska ändamål och analystjänster Anslutningslogg Berättigade intressen för att tillhandahålla säkerhet och prestanda för webbplatsen och förbättrad service Två (2) år räknat från det datum då uppgifterna samlades in eller din senaste kontakt med oss
För att kunna tillhandahålla webbplatsen på det språk du föredrar IP-adress och språkinställningar Berättigat intresse att anpassa webbplatsen i linje med den önskade språkinställningen Två (2) år räknat från det datum då uppgifterna samlades in eller din senaste kontakt med oss

 
För information om cookies och annan spårningsteknik som används för denna webbplats, se EU-cookiepolicy för Invacare.
Uppgifter som är oumbärliga (såsom kontaktuppgifter för formuläret ”Kontakt Invacare”) för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla de syften som beskrivs ovan är markerade med en asterisk på lämplig plats där vi ber om det på diverse sidor på webbplatsen. Om du inte fyller i dessa obligatoriska fält kan vi eventuellt inte ta hand om din begäran och/eller tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig.  Andra uppgifter är helt valfria och du kan välja att tillhandahålla dem eller inte, men de ger oss möjlighet att lära känna dig bättre och förbättra vår kommunikation och våra tjänster.

E.2 Rättslig grund för databehandlingen

Enligt GDPR artikel 6 (1) måste all behandling ha laglig rättslig grund.
Behandlingen av dina uppgifter har en av följande rättsliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade (dvs webbplatsbesökaren) är part i eller vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som den registrerade omfattas av.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons grundläggande intressen.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen såsom angivet i avsnittet Syfte (till exempel för att förhindra bedrägeri, för informationssäkerhet eller administrativa ändamål eller för att rapportera potentiella brott). Vi kommer aldrig att behandla dina uppgifter om dessa intressen åsidosätts av dina egna intressen eller av grundläggande rättigheter och friheter.
 • Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes uppgifter för ett eller fler specifika ändamål. 

Vid behandling av särskilda kategorier av personuppgifter baserar vi behandlingen, utöver ovanstående, på någon av följande rättsliga grunder, i enlighet med artikel 9 i GDPR:

 • Den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till behandlingen av hans eller hennes uppgifter för ett eller fler specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för vidtagande av eller försvar gentemot rättsliga åtgärder.

 

F.Genomförande av berättigade intressen

Som ett företag som bedriver tillverkning och distribution av innovativa medicinska produkter för hemmabruk och i långtidsvården som främjar återhämtning och en aktiv livsstil behandlar vi ibland dina uppgifter för att fullfölja våra berättigade affärsintressen, exempelvis för att förhindra bedrägeri, för informationssäkerhet, administrativa syften eller rapportering av potentiella brott. Arten av våra berättigade intressen beskrivs i avsnitt E.1. Vi kommer inte att behandla dina uppgifter om dessa intressen åsidosätts av dina egna intressen eller av grundläggande rättigheter och friheter.
 

G.Mottagare av uppgifterna och dataöverföring till tredjeland

Dina uppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige. Dina uppgifter överförs inom koncernen eller görs tillgängliga för våra tjänsteleverantörer som bistår oss med våra databehandlingsaktiviteter samt andra mottagare för alla de ändamål som anges i avsnitt E.1 ovan, enligt vad som anges nedan.

G.1 Inom koncernen

Vi lämnar även ut dina uppgifter till andra företag och avdelningar (t.ex. marknad, IT och försäljning) som ingår i Invacare-koncernen, för alla ändamål som anges i avsnitt E.1. En lista över företagen som ingår i Invacare-koncernen finns på http://www.invacare.com/cgi-bin/imhqprd/global.jsp.

G.2 Tredje part
Mottagare Kategorier av uppgifter Syfte med databehandlingen
Tjänsteleverantörer i IT-sektorn som tillhandahåller värdtjänster för webbplatser 
Tjänsteleverantörer i marknadsföringssektorn som tillhandahåller tjänster för webbplatsutveckling
Kontaktuppgifter Se Behandlingsändamål i avsnitt E.1
Tjänsteleverantörer i IT-sektorn som tillhandahåller värdtjänster för webbplatser 
Underleverantörer i marknadsföringssektorn som tillhandahåller tjänster för webbplatsutveckling
IP-adress För åtkomst till Invacares mikrosajter på det språk du föredrar
Tjänsteleverantörer i IT-sektorn som tillhandahåller värdtjänster för webbplatser 
Tjänsteleverantörer i marknadsföringssektorn som tillhandahåller tjänster för webbplatsutveckling
Anslutningslogg Se Behandlingsändamål i avsnitt E.1

 

 
Den personuppgiftsansvarige lämnar även ut dina uppgifter till tredje part om ett sådant utlämnande krävs enligt lag, genom ett lagstadgat krav eller domstolsbeslut, eller om utlämnandet är nödvändigt för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons grundläggande intressen eller för vidtagande av eller försvar gentemot rättsliga åtgärder, i domstolsförfaranden eller i ett administrativt förfarande eller förfarande utanför domstolen.
 

H.Internationella dataöverföringar

På grund av vår verksamhets globala karaktär finns en del av mottagarna av dina uppgifter utomlands, inklusive i tredjeländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. En lista över tredjeländer som Europeiska kommissionen officiellt anser upprätthåller en adekvat skyddsnivå finns på följande adress: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Detta inkluderar Schweiz.

H.1 Inom koncernen

Internationell dataöverföring inom koncernen sker till länder där Invacare har kontor, inklusive Schweiz och USA. Överföring till Schweiz grundar sig på Europeiska kommissionens konstaterande av adekvat skydd (se här). Överföring av dina uppgifter utanför EES och USA sker på grundval av Invacares EU-USA Privacy Shield-certifiering.

H.2 Tredje part

En del tredjepartsaktörer som vi utbyter data med är också belägna utanför EES.
Överföring till tredje part i tredjeländer utanför EES sker med hjälp av en mekanism för dataöverföring som är acceptabel enligt tillämpliga dataskyddslagar, såsom EU-US Privacy Shield för överföring till självcertifierade amerikanska organisationer (se här), EU:s standardavtalsklausuler (se här), bindande företagsregler (se här), godkända uppförandekoder och certifieringar eller vid exceptionella omständigheter på grundval av tillåtna lagstadgade undantag. 
Vänligen kontakta EUprivacy@invacare.com om du vill få mer information eller, om en sådan finns, en kopia av den relevanta mekanismen för dataöverföring.
 

I.Dina rättigheter

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar har du följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

I.1 Tillgång

Du har rätt till tillgång, dvs rätt att få information från den personuppgiftsansvarige om dina personuppgifter behandlas, tillgång till dina personuppgifter och relevant information om sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Du har också rätt att få en kopia från den personuppgiftsansvarige på de personuppgifter som behandlas.

I.2 Rättelse

Du har rätt till rättelse, dvs rätt att begära att den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga personuppgifter som rör dig och att ofullständiga uppgifter kompletteras.

I.3 Radering

Du har rätt till radering (dvs borttagning) av dina personuppgifter som innehas av den personuppgiftsansvarige. Detta innebär att du har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige raderar personuppgifter som rör dig utan onödigt dröjsmål när någon av följande grunder är tillämplig:

 • Personuppgifterna är inte längre tillämpliga med avseende på de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in eller på annat sätt behandlades
 • Du har återkallat medgivandet som databehandlingen baseras på och det finns därför inte längre någon rättslig grund för behandlingen
 • Du invänder mot databehandlingen och det finns inga tvingande berättigade och övertygande skäl för behandlingen
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna ska raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i EU eller med en EU-medlemsstats lag som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
I.4 Invändning

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som beror på din specifika situation.
 
Du kan även när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.
 

I.5 Begränsning

 
Du kan begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen om

 • du bestrider dina personuppgifters riktighet
 • den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålet för behandlingen, men du behöver dem för vidtagande av eller försvar gentemot rättsliga åtgärder
 • du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter på grund av offentligt eller berättigat intresse – under en period kan vi behöva verifiera din begäran.

 

I.6 Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den första personuppgiftsansvarige försöker hindra detta.
 

I.7 Vägran att ge och återkallande av medgivande

Du har rätt att inte ge ditt medgivande och du kan när som helst återkalla ditt medgivande till behandlingen utan att det får negativa följder. Lagenligheten hos all behandling av dina personuppgifter som har skett innan du återkallade ditt medgivande påverkas inte.
 

I.8 Separata personuppgiftsansvariga

Den personuppgiftsansvarigas enheter fungerar som separata personuppgiftsansvariga. Det innebär att du kan utöva dina rättigheter såsom beskrivna i detta meddelande med avseende på och gentemot var och en av dem. Den personuppgiftsansvarigas enheter som fungerar som separata personuppgiftsansvariga har ingått ett avtal som speglar deras respektive roller och relationer. Vänligen kontakta EUprivacy@invacare.com om du vill veta mer om detta avtal.
 

J.Kontaktuppgifter till uppgiftsskyddsansvarig (PL) och rätt att framföra klagomål

Du kan när som helst utöva dina rättigheter såsom beskrivna i avsnitt I genom att kontakta:
Invacare International GmbH
Att: Privacy Lead (PL)
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
 
Invacare
Attention till Privacy Lead (PL)
Box 66
163 91 Spånga
Sverige
E-post: EUprivacy@invacare.com
 
Om du har några frågor om den personuppgiftsansvarigas insamling och behandling av dina uppgifter kan du också kontakta oss på adressen ovan.
Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten med ditt klagomål, i synnerhet i det EU-medlemsland där du bor, där du arbetar, eller platsen där den fråga som är föremål för klagomålet inträffade, gällande hur den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar dina uppgifter.


 

II. EU-cookiepolicy för Invacare

Ikraftträdande: 25 maj 2018  Senast uppdaterad: 25 maj 2018
 
Denna webbplats (”webbplatsen”) drivs av Invacare International GmbH med säte på Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil, Schweiz, telefonnummer och kontaktformulär finns i sidfoten på webbplatsen, registrerat hos bolagsverket i Witterswil under organisationsnummer CHE-109.561.251; och av Invacare AB, med säte på Fagerstagatan 9, 163 53 Spånga, registrerat hos bolagsverket i Spånga under organisationsnummer 556050-1313 (nedan kallat ”personuppgiftsansvarig”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”).
 

A.Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen sparar på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. Den gör att webbplatsen kan komma ihåg vad du har klickat på och vilka preferenser du har (t.ex. inloggning, språk, fontstorlek och andra bildskärmsinställningar) under en given tidsperiod, så att du inte ska behöva ange dem varje gång du besöker webbplatsen eller surfar från en sida till en annan.

B.Användning av cookies eller liknande tekniker på vår webbplats

Vi använder cookies eller liknande tekniker för att förse dig med information som är anpassad efter dina intressen och baserad på din användning, i syfte att kunna se statistik över besöken, för att administrera vår webbplats och för att optimera användarupplevelsen på webbplatsen.

B. 1 Cookies

De cookies vi använder för webbplatsen är:
Viktiga cookies eller absolut nödvändiga cookies (förstapartscookies):
Vår webbplats använder cookies för att underlätta ditt besök. Dessa cookies är nödvändiga för driften av webbplatsen och för att spara användarinställningar. De används till exempel för att spara det valda spåret för att surfa på vår webbplats, för att komma ihåg dina preferenser och för att jämna ut besökets belastning på webbplatsen servrar. Dessa cookies är giltiga antingen under sessionen eller med en begränsning på tretton (13) månader.
Icke-väsentliga cookies (tredjepartscookies):
Analytiska cookies
Vi använder även cookies för att hjälpa oss i statistiksyfte och för analystjänster, som hur många besök vi har på vår webbplats, som en slags räknare. Vi länkar inte informationen som lagras i cookies till personuppgifter som du lämnar när du besöker vår webbplats.
Dessa cookies är övervägande tredjepartscookies och sparas inte av oss. Vi föreslår därför att du går in på webbplatserna som tillhör dessa tredje parter för att läsa mer om de cookies som dessa sparar och hur de används. 
Delningscookies (länkar i sociala medier)
Vår webbplats innehåller även länkar till sociala medier-webbplatser När du använder dessa delningsknappar kan en tredjepartscookie eller annan teknik installeras.
Läs även sekretesspolicyn för dessa sociala medier-webbplatser för att säkerställa att du känner till dina rättigheter och användningsändamålen. Till exempel reklam, som de kan samla in information om via dessa programknappar.

C. Så kontrollerar du cookies eller liknande tekniker

Du kan när som helst återkalla, kontrollera eller ta bort eller avvisa cookies – för mer information se aboutcookies.org. Även om de flesta webbläsare har Tillåt cookies som standardinställning kan du ta bort alla cookies som redan finns sparade på din dator, och du kan ändra i inställningarna för webbläsaren för att förhindra att de placeras på din enhet samt meddela dig om du har fått en cookie. Om du gör detta kan du emellertid behöva justera ett antal inställningar varje gång du besöker vår webbplats. Det är viktigt att notera att du kanske inte längre kan använda vissa funktioner på vår webbplats om du inte tillåter cookies.
Nedan kan du se en lista över webbplatser som tillhör tredje part som du kan vända för att kontrollera, ta bort eller neka cookies.