Kvalitetspolicy

ISO13485:2016
En pålitlig kvalitet på våra produkter lägger grunden för framgångsrik verksamhet. Vi eftersträvar ständigt att förbättra kvaliteten och säkerheten i våra produkter. 

Kvalitet innebär att på bästa möjliga sätt förstå de behov och krav som våra kunder har. Detta kräver att vi alltid uppfyller leveranslöften, kundernas orderspecifikationer och definerade kvalitetsstandarder.

Kvalitetsorientering innebär också att utnyttja resurser effektivt och ekonomiskt. Alla anställda har ansvar och rättighet att påpeka förhållanden som förhindrar oss att leverera rätt produkter och tjänster. Genom konsekvent tillämpning av ett kvalitetshanteringssystem uppnår vi felfria processer och en hög nivå på kundfördelarna med våra produkter. Löpande förbättring av processer och produkter är ett viktigt åtagande för att minska kostnader på stabil basis. Då kan vi identifiera och eliminera felorsaker, med förpliktelse och aktivt engagemang från alla anställda.

En stabil och fungerande organisation lägger den grund som behövs. Ledningen förbinder sig att införa de definierade kvalitetsåtgärderna, följa upp effektiviteten och agera vid förändrade förhållanden. Vårt kvalitetshanteringssystem följer alltid alla tillämpliga internationella standarder. Förståelse och kunskap om kvalitet står i fokus hos alla berörda parter och är en förutsätting för nöjda kunder och konkurrenskraft.

Certifikat Kvalitet ISO13485:2016